Privacy Statement Bumper

Versie 1.0 - 10 december 2019

1. Algemeen

De Bumper-app is ontwikkeld en wordt onderhouden door Wittig. Wittig, gevestigd aan Veilingdreef 11b, 4614RX, Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

  • Website: https://www.bumper.nu
  • Adres: Veilingdreef 11b, 4614 RX, Bergen op Zoom
  • E-mailadres: info@bumper.nu

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wittig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienst. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens (wanneer hier toestemming voor is gegeven)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over app gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebuiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bumper.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wittig verwerkt jouw persoonsgegevens met het doel om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en hierdoor de app te kunnen gebruiken.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wittig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wittig) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wittig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wittig bewaard de verstrekte persoonsgegevens zodat het gebruik van de app mogelijk is. Wanneer er een verzoek wordt ingediend om je account te verwijderen zullen wij deze persoonsgegevens ook uit de database verwijderen. Zonder dit verzoek zullen je persoonsgegevens (veilig) in deze database bewaard blijven, tot het moment dat de app niet meer wordt aangeboden aan gebruikers.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Wittig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wittig verzamelt alleen analytische data die geen inbreuk maken op je privacy. De data die wij verzamelen zijn noodzakelijk voor de technische werking van de app en het doorontwikkelen en optimaliseren van de app voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen we met de verzamelde data de app verbeteren zodat deze geoptimaliseerd wordt voor jouw gebruiksgemak.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wittig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bumper.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wittig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wittig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bumper.nu.